Producenci
Regulamin

Regulamin

Przed skorzystaniem z usług sklepu internetowego prezentyzdusza.pl należy zapoznać się z poniższymi zasadami. Dokonanie zakupu oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie punkty.

§ 1. Informacje o sklepie

1. Internetowy Sklep prezentyzdusza.pl (dalej tylko Sklep) prowadzony jest przez Fundację TALITHA CUM, ul. Wierch Rusiński 28, 34-530 Bukowina Tatrzańska, NIP 7361717906, KRS 0000499068, REGON 123050570.

2. Internetowy Sklep nie posiada osobowości prawnej.

3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania dotyczące Internetowego Sklepu, jego oferty i współpracy z ew. partnerami prosimy kierować na adres: fundacja@talithacum.org

§ 2. Słowniczek

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane. 
Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim Sklep dokona skompletowania i wysłania zamówienia lub powiadomi o gotowości zamówienia do odbioru. Punkt odbioru zamówień – jest to lokal Fundacji TALITHA CUM, w którym można odbierać towary zarezerwowane do zakupu osobistego przez Klienta. Adresy Punktów odbioru zamówień wskazane są na stronie internetowej Sklepu. 
Faktura Pro-Forma – faktury takie są wystawiane w celu uzyskania wpłaty lub jako potwierdzenie zamówienia. Nie są natomiast dowodami księgowymi, o których mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.) Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

§ 3. Warunki realizacji zamówienia 

Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://prezentyzdusza.pl 

Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: "Kodeks cywilny"), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.

Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji. 

W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę. 
Dokument sprzedaży (paragon lub faktura) wysyłany jest na podany przez Klienta adres lub w formie elektronicznej na adres e-mail . 

§ 4. Ceny produktów 

1. Ceny na stronie Sklepu zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. 

2. Ceny znajdujące się przy każdym towarze i nie zawierają kosztów dostawy. 

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

§ 5. Modyfikacja zamówienia 

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania towarów do wysyłki. 

2. Zmian można dokonać kontaktując się telefonicznie ze Sklepem na numer wskazany w zakładce KONTAKT.

3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana. 

§ 6. Formy płatności 

Zapłaty za zamówienia można dokonać: 

Gdy zamówienie jest odbierane w punktach odbioru zamówień: 

1. Osobiście gotówką lub po przedpłacie 

Gdy zamówienie ma być wysłane: 

1. Osobiście gotówką (pobranie) - przy odbiorze zamówienia od pracownika firmy przewozowej wykonującej usługę dostarczenia paczki. 

2. Poprzez system szybkich przelewów elektronicznych. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. lub Przelewy24.

3. Kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro). W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. lub PayPAl

4. Przelewem bankowym na konto: BGŻ BNP Paribas S.A. 64 2030 0045 1110 0000 0409 0510 

Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep zapłaty za zamówienie. 

§ 7. Czas realizacji zamówień 

Czas realizacji zamówienia jest podawany przy każdej pozycji. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki lub dostarczenia zamawianych pozycji do punktu odbioru zamówień. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest odpowiednio od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji lub od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia. 

§ 8. Warunki reklamacji 

Sklep zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad prawnych, jak również fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub e-mailem (patrz: zakładka "Kontakt"). 

Sklep w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta. Warunki rozpatrzenia reklamacji: 
1. Dostarczenie wadliwego towaru wraz z dowodem zakupu lub jego kopią do punktu odbioru zamówień, z którego była odbierana, lub gdy było to zamówienie wysyłkowe, należy odesłać wadliwy towar na adres: 

Fundacja TALITHA CUM 

Wierch Rusiński 28 

34-530 Bukowina Tatrzańska 

z dopiskiem "reklamacja". 

2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru, Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Sklep zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy - żądać stosownego obniżenia ceny. 

3. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez Sklep przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta. 

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru 

1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Sklep nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep). 

2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym na adres: 

Fundacja TALITHA CUM 

Wierch Rusiński 28 

34-530 Bukowina Tatrzańska 

z dopiskiem "zwrot". 

Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy. 

3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sklep prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail (po wyraźnym zaznaczeniu takiej opcji). 

5. Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §9 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

6. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
7. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Płyty CD, płyty DVD, programy komputerowe zapisane na nośnikach muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W przypadku, gdy opakowanie płyt CD, płyt DVD, programów komputerowych zapisanych na nośnikach zostało naruszone (usunięta folia, zniszczone pudełko) prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje. 
9. Sklep informuje, że w przypadku zamówień na kwotę od 499,00 zł wzwyż, Klient otrzymuje rabat w postaci braku doliczenia do ceny towarów kosztów przesyłki. Jeżeli jednak następnie Klient zwróci część towarów, co spowoduje obniżenie wartości zamówienia poniżej kwoty 499,00 zł, rabat zostaje anulowany. 

§ 10. Dane osobowe 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” informujemy:

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Fundacja TALITHA CUM, ul. Wierch Rusiński 28, 34-530 Bukowina Tatrzańska, NIP 7361717906, KRS 0000499068, REGON 123050570; Kontakt w sprawie danych możliwy jest pod adresem email fundacja@talithacum.org

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji i obsługi posprzedażowej zamówienia. Rejestrując się w Sklepie Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. 

3. Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Dane osobowe Klientów mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez czas prowadzenia transakcji a następnie przechowywane przez czas wynikający z przepisów finansowo-księgowych oraz o prawach konsumenta.

5. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.

6. Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy ze Sklepem. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy ze Sklepem oraz jej warunków jest również przesyłane niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu.

2. Sklep informuje, iż Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

– Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem, 

– Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sklepem umowy, 

– Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sklepem korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl. 

– niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

– Klient może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3. Obecność towarów na stronach Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 roku.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl